Đáp án N1 JLPT tháng 07/2017

Đáp án N1 JLPT tháng 07/2017

Chào các bạn vậy là kỳ thi JLPT đã trôi qua được 1 ngày  rồi nhỉ không biết các bạn làm bài thế nào ha. Và dưới đây là đáp án cấp độ N1 (theo thứ tự cấp độ cao nhất đến thấp nhất N1, N2, N3, N4, N5) của một  trang cộng đồng học tiếng Nhật là trang mạng chính thống từ Trung Quốc. Ghi chú: Đây chỉ là đáp án tham khảo, không đảm bảo chính xác 100%. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm “Điểm chuẩn” để thi đậu kỳ thi JLPT này nhé.

ĐÁP ÁN JLPT CẤP ĐỘ N1 KỲ THI THÁNG 07/2017

N1 文字・(語彙 TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6
3 2 4 1 1 2
問題2 7 8 9 10 11 12 13
1 4 2 4 3 2 3
問題3 14 15 16 17 18 19
4 2 3 4 2 1
問題4 20 21 22 23 24 25
4 3 4 1 3 3

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2 1 2 3 4 1 4 2 1 3
問題6 36 37 38 39 40
3 2 1 4 1
問題7 41 42 43 44 45
3 4 2 1 1

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8 46 47 48 49
4 3 4 2
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 58
3 1 4 2 3 3 1 2 1
問題10 59 60 61 62
3 4 1 4
問題11 63 64
1 4
問題12 65 66 67 68
4 3 2 1
問題13 69 70
2 3

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6
1 1 2 2 1 3
問題2 1 2 3 4 5 6
3 4 1 2 4 2
問題3 1 2 3 4 5 6
1 4 1 3 4 2
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 1
問題5 1 2 3a 3b
3 2 2 3

 

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai