Đáp án JLPT N2 tháng 07 năm 2018

Kỳ thi JLPT N2 tháng 07 năm 2018 vừa kết thúc và như thường lệ hôm nay Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ gửi đến bạn đáp án của phần JLPT N2. Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả của mình nhé! Lưu ý đáp án này chỉ mang tính tham khảo, đáp án chính thức sẽ được Nhật Ngữ Hướng Minh cập nhật và gửi đến bạn sớm nhất. Mọi người hãy cùng xem nhé!

Đáp án JLPT N2 tháng 07 năm 2018

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
1 1 2 3 4 5
4 3 2 3 1
2 6 7 8 9 10
3 4 1 2 3
3 11 12 13 14 15
2 4 3 4 1
4 16 17 18 19 20 21 22
4 3 2 4 1 2 1
5 23 24 25 26 27
1 3 4 2 1
6 28 29 30 31 32
4 1 2 2 3
N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3 2 2 4 1 4 3 4 3 2 1 4
8 45 46 47 48 49
2 2 1 4 3
9 50 51 52 53 54
1 3 1 2 2
N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
10 55 56 57 58 59
2 4 1 3 4
11 60 61 62 63 64 65 66 67 68
3 4 1 4 2 1 2 1 3
12 69 70
1 3
13 71 72 73
4 3 2
14 74 75
3 2
N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5
3 2 2 1 4
2 1 2 3 4 5
3 1 3 1 4
3 1 2 3 4 5
1 3 2 1 3
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 3
5 1 2 3a 3b
2 4 2 1

Trên đây là đáp án JLPT N2 tiếng Nhật được lấy trên cộng đồng học tiếng Nhật chính thống để các bạn tham khảo. Đây không phải đáp án được công bố  chính thức mà chỉ là đáp án để các bạn tham khảo thôi nhé. Kết quả chính thức thì các bạn phải đợi khi kết quả thi được công bố nha.

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai