Đáp án JLPT N2 tháng 12 năm 2017

ĐÁP ÁN JLPT N2 TIẾNG NHẬT THÁNG 12 NĂM 2017

Kỳ thi JLPT N2 tháng 12 năm 2017 đã kết thúc và như thường lệ hôm nay Nhật Ngữ Hướng Minh sẽ gửi đến bạn đáp án của phần JLPT N2. Các bạn hãy cùng đối chiếu kết quả của mình nhé! Đáp án được lấy từ nguồn “Tin Nhật Bản” , chỉ mang tính tham khảo tuy vậy  xác suất chính xác rất cao. Mọi người hãy cùng xem nào.

Tham khảo thêm:

Đáp án JLPT N1 tháng 12 năm 2017
Đáp án JLPT N3 tháng 12 năm 2017
Đáp án JLPT N4 tháng 12 năm 2017
Đáp án JLPT N5 tháng 12 năm 2017

Đáp án JLPT N2 tháng 12 năm 2017

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
1 1 2 3 4 5
1 3 4 2 2
2 6 7 8 9 10
3 2 4 1 3
3 11 12 13 14 15
4 4 2 1 3
4 16 17 18 19 20 21 22
1 1 2 3 4 2 4
5 23 24 25 26 27
3 1 1 2 3
6 28 29 30 31 32
2 4 4 1 3
N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
4 1 2 1 1 3 3 1 4 3 3 2
8 45 46 47 48 49
1 4 4 2 1
9 50 51 52 53 54
2 4 2 3 1
N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
10 55 56 57 58 59
2 4 1 3 2
11 60 61 62 63 64 65 66 67 68
2 2 4 1 4 3 4 1 3
12 69 70
4 3
13 71 72 73
3 1 2
14 74 75
2 3
N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5
4 1 3 4 2
2 1 2 3 4 5 6
2 1 2 4 1 3
3 1 2 3 4 5
1 3 4 3 2
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 3 2 1 3 1 2 3 2 3 1
5 1 2 3a 3b
3 2 2 3

Trên đây là đáp án JLPT N2 tiếng Nhật được lấy trên cộng đồng học tiếng Nhật chính thống để các bạn tham khảo. Đây không phải đáp án được công bố  chính thức mà chỉ là đáp án để các bạn tham khảo thôi nhé. Kết quả chính thức thì các bạn phải đợi khi kết quả thi được công bố nha.

  • coming-soon-BT-768X575