Cách ghi nhớ từ vựng lâu nhất

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn