Cụm từ tiếng Nhật sử dụng trong công ty - Nhật Ngữ Hướng Minh

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn