Câu nói dùng khi chia tay trong tiếng Nhật

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn