Từ vựng thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Nhật - Nhật Ngữ Hướng Minh

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn