Câu nói trách móc ai đó trong tiếng Nhật

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn