Đáp án N3 kỳ thi JLPT tháng 07/2017

Đáp án N3 kỳ thi JLPT tháng 07/2017

Các bạn cùng đối chiếu kết quả bài thi JLPT tháng 7-2017 của mình với kết quả bên dưới nhé! Kết quả này được lấy từ trang web Trung Quốc, vì vậy nó chỉ có giá trình tham khảo, nhiều khi cũng có chỗ sai.

Tham khảo thêm đáp án:

ĐÁP ÁN JLPT CẤP ĐỘ N3 KỲ THI THÁNG 07/2017

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
3 2 2 3 4 3 1 1
問題2 9 10 11 12 13 14
2 3 4 2 1 4
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 2 3 1 2 1 4 2 3 3 1
問題4 26 27 28 29 30
4 1 3 1 4
問題5 31 32 33 34 35
3 4 2 1 2

N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4 2 1 3 2 3 4 1 3 4 2 2
問題2 14 15 16 17 18
3 1 3 2 4
問題3 19 20 21 22 23
2 1 3 1 3

N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4 24 25 26 27
2 4 2 3
問題5 28 29 30 31 32 33
4 4 3 3 2 2
問題6 34 35 36 37
1 4 3 1
問題7 38 39
3 1
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6
2 3 4 3 4 2
問題2 1 2 3 4 5 6
2 4 2 1 3 4
問題3 1 2 3
4 2 3
問題4 1 2 3 4
1 2 2 1
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 2 3 2 3 1 3 3

 

  • thang7 ron rang- ngap tran uu dai