Đáp án N4 kỳ thi JLPT tháng 07/ 2017

Đáp án N4 kỳ thi JLPT tháng 07/ 2017

Chào các bạn vậy là chúng ta đã hoàn thành xong kỳ thi JLPT đợt 1 tháng 07/2017 , cảm xúc của mỗi người sau kỳ thi này chắc chắn sẽ  khác nhau. Nhưng dù sao kỳ thi đã qua rồi chúng ta cùng tổng hợp lại kết quả và tham khảo qua đáp án N4 JLPT xem đúng được bao nhiêu câu nhé.

Tham khảo thêm:

Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi 07/2017

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 1 4 2 2 3 1 2
問題2 10 11 12 13 14 15
4 4 3 4 1 3
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 1 1 2 3 4 3 1 x
問題4 26 27 28 29 30
3 2 3 1 2
問題5 31 32 33 34 35
2 3 1 4 2
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 1 3 3 4 2 1 2 4 1 2 3 4 1 2
問題2 16 17 18 19 20
2 1 3 3 4
問題3 21 22 23 24 25
3 1 2 4 3
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29
3 4 2 1
問題5 30 31 32 33
2 3 2 1
問題6 34 35
3 4
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
4 3 3 3 1 3 1 2
問題2 1 2 3 4 5 6 7
2 2 4 3 3 1 3
問題3 1 2 3 4 5
1 1 2 2 1
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
3 1 2 2 2 3 2 3  

 

  • coming-soon-BT-768X575