Cách sử dụng các dấu ngoặc trong tiếng Nhật - Nhật Ngữ Hướng Minh

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn