Giúp đỡ bằng tiếng Nhật phải nói như thế nào?

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn