Quy tắc nói nhanh, nói tắt trong tiếng Nhật - Nhật Ngữ Hướng Minh

Ngày vàng - Giảm giá sập sàn